Regulamin szkolenia otwartego | Accens

Regulamin szkolenia otwartego

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. ORGANIZATOR – należy przez to rozumieć Accens sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Al. Pokoju 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953624, REGON 52121261200000, NIP 675-176-13-69, (zaadresowany pkt 1)

 2. SZKOLENIE – szkolenie/trening/warsztat organizowane przez Organizatora, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na jego stronie internetowej.

 3. AGENDA – ustalony wcześniej zakres Szkolenia.

 4. FORMULARZ – rubryki, które należy wypełnić danymi potrzebnymi do realizacji zamówienia, dostępne na stronie internetowej Organizatora. Za pośrednictwem Formularza Usługobiorca może dokonać zapisu na Szkolenie.

 5. USŁUGOBIORCA – podmiot, który wypełnił Formularz mający na celu zapisanie na Szkolenie, otrzymał informację o akceptacji zgłoszenia i opłacił koszt udziału w Szkoleniu.

 6. UCZESTNIK – Usługobiorca bądź osoba wyznaczona przez Usługobiorcę do wzięcia udziału w Szkoleniu.

 7. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Usługobiorcą, a Organizatorem przy zachowaniu trzech niezbędnych warunków, tj. zapoznanie się Usługobiorcy z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków, przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Szkolenie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz zapłata przez Usługobiorcę kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.

 8. Opłata kosztu szkolenia – „Opłata wraz z podatkiem VAT, przekazana na rachunek organizatora bezpośrednio przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora tj. „podmiotu świadczącego obsługę płatności online Autopay S.A, który udostępnia następujące formy płatności - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”

Baner z grafikami banków z których można dokonać płatności.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze zapisy, zwane dalej Regulaminem, określają zasady dotyczące zakupu, organizacji oraz uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez Accens sp. z o.o, z siedzibą przy Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Numer Identyfikacji Podatkowej: 6751761369, zwany dalej Organizatorem, a także zasady korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://accens.pl/,

 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane do zrealizowania usługi. Uczestnikom Szkoleń przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Zakup szkoleń odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, warunkiem korzystania z której jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem https://accens.pl/  nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§3 Szkolenie

 1. Szkolenia organizowane przez Organizatora są dostępne dla Usługobiorców, którzy wykupią udział w Szkoleniu, organizowanym według ściśle określonego harmonogramu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.

 2. Usługobiorca składa ofertę zakupu Szkolenia poprzez wypełnienie Formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora.

 3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu oraz działania w najlepiej pojętym interesie Usługobiorcy z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty przeprowadzonego Szkolenia.

 4. Organizator nie wyklucza możliwości zawieszenia dostępności strony internetowej na czas określony, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych bądź jej rozbudowy.

 5. Cena Szkolenia zawiera: udział w Szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych oraz certyfikat uczestnictwa. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Szkolenia.

§4 Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi przy spełnieniu przez Usługobiorcę trzech niezbędnych warunków, tj. zapoznanie się Usługobiorcy z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków, przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Szkolenie za pośrednictwem strony internetowej oraz zapłata przez Usługobiorcę kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.

 2. W celu wysłania oferty zakupu Szkolenia przez Usługobiorcę, jest on zobowiązany do podania w Formularzu informacji takich jak: imię i nazwisko, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres e-mail, numer telefonu oraz liczba Uczestników Szkolenia.

 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu należy przesyłać do Organizatora za pośrednictwem Formularza.

 4. Warunkiem akceptacji udziału Usługobiorcy w Szkoleniu przez Organizatora są wolne miejsca oraz wpłata całej ceny za Szkolenie.

 5. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia w danym terminie Szkolenia, jeżeli lista Uczestników będzie już zamknięta bądź w przypadku, kiedy Usługobiorca prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.

 6. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie skontaktować się z Usługobiorcą w celu przekazania informacji o akceptacji zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostanie przyjęte, Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail fakturę proforma, której terminowa zapłata skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Usługobiorcą, a Organizatorem.

 7. Po zawarciu Umowy, o której mowa w punkcie powyżej, Usługobiorca otrzyma potwierdzenie w wiadomości e-mail, wysłanej na adres, który Usługobiorca podał w Formularzu.

 8. Organizator przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem Formularza do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia. Po tym terminie dopuszcza się możliwość zgłoszenia, jednakże wyłącznie po uprzednim porozumieniu drogą telefoniczną bądź e-mailową z Organizatorem.

 9. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu.

§5 Płatności

 1. Ceny Szkoleń są wiążące w momencie przesłania przez Usługobiorcę zgłoszenia za pośrednictwem Formularza.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Zmiany te nie są jednak wiążące dla Usługobiorców, którzy zawarli umowę z Organizatorem przed dniem wprowadzenia zmian.

 3. Wynagrodzenie Organizatora z tytułu uczestnictwa Usługobiorcy w Szkoleniu jest płatne w oparciu o fakturę proforma, wystawioną z 5-dniowym terminem płatności, przypadającym najpóźniej na dwa dni robocze przed Szkoleniem. W przypadku, gdy okres ten nie może być zachowany, Organizator ma prawo skrócić termin płatności.

 4. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia płatności za udział w Szkoleniu przelewem bankowym na konto o numerze: 20 1050 1445 1000 0090 8153 8937, w terminie wskazanym na fakturze proforma. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz imię i nazwisko uczestnika, jeżeli nie jest nim posiadacz rachunku bankowego. W przypadku płatności za większą liczbę uczestników należy podać nazwę Usługobiorcy oraz liczbę uczestników Szkolenia.

 5. Udział w szkoleniu może zostać opłacony również za pośrednictwem operatora płatności (Autopay S.A. . W takim przypadku Usługobiorca zostanie przekierowany przy pomocy dedykowanego łącza znajdującego się na stronie https://accens.pl/, do formularza płatności znajdującego się w systemie operatora płatności.

 6. Po opłaceniu faktury proforma, Usługobiorca otrzyma od Organizatora fakturę VAT.

 7. Za dzień uiszczenia płatności za Szkolenie uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.

 8. W przypadku nieotrzymania wpłaty z tytułu udziału w Szkoleniu w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, uważa się, iż Usługobiorca zrezygnował z wzięcia udziału w Szkoleniu.

 9. W przypadku, gdy należna wpłata z tytułu udziału w Szkoleniu nie wpłynie we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie, a Usługobiorca potwierdzi dokonanie wpłaty przesyłając drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania transakcji, wówczas Organizator może wyrazić zgodę na udział Usługobiorcy w Szkoleniu.

 10. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT i otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną, na podany w Formularzu adres e-mail. W przypadku jego zmiany, Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Ponadto, faktura VAT w wersji papierowej może być wysłana listownie po otrzymaniu odpowiedniej dyspozycji od Usługobiorcy w formie pisemnej.

§6 Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Usługobiorca nie będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, co nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania do Organizatora formalnej rezygnacji z udziału za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: szkolenia@accens.io. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Pozostałe postanowienia dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio.

 2. Odstąpienie od Umowy następuje w momencie otrzymania potwierdzenia od Organizatora, z informacją, że zapoznano się z oświadczeniem Usługobiorcy i jest ono zaakceptowane.

 3. Podczas, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Usługobiorcy kwotę, którą poniósł on z tytułu zapisania się na Szkolenie.

 4. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy Usługobiorcy będzie miało miejsce w terminie krótszym niż wskazany w pkt. 1, wówczas kwota wpłacona przez niego z tytułu zapisania się na Szkolenie nie zostanie mu zwrócona.

 5. Kwota, o której mowa w punkcie 3. niniejszego paragrafu zostanie zwrócona na konto Usługobiorcy w terminie do 14 dni roboczych, liczone od momentu potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Koszt szkolenia może być także zwrócony W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 6. Częściowa nieobecność Usługobiorcy na Szkoleniu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu kwoty, która została przez niego poniesiona z tytułu zapisania się na Szkolenie.

§7 Zmiana terminu / Zmiana formy / Odwołanie Szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia bądź zmiany jego terminu lub formy (stacjonarnie/online) z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników Szkolenia.

 2. W przypadku przesunięcia terminu Szkolenia, Organizator w terminie 7 dni roboczych od daty, kiedy Szkolenie zostało odwołane, ustali jego nowy termin i poinformuje o tym Usługobiorców drogą telefoniczną bądź elektroniczną. W przypadku braku akceptacji przez Usługobiorcę nowego terminu, Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, co nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania Organizatorowi formalnej rezygnacji z udziału w Szkoleniu pocztą elektroniczną, na adres: szkolenia@accens.io. W przypadku akceptacji przez Usługobiorcę nowego terminu Szkolenia, odpowiednio przesunięciu ulega termin rezygnacji z udziału w Szkoleniu, o którym mowa w punkcie 1 paragrafu §6.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w Szkoleniu zostaną zwrócone w całości, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Usługobiorcę informacji o rezygnacji z udziału w Szkoleniu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Organizator uzgodni z Usługobiorcą, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział w Szkoleniu w innym terminie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub/i formy Szkolenia (stacjonarnie/online), najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany miejsca, zmiana ta może mieć miejsce jedynie w obrębie miejscowości, w której początkowo miało odbyć się Szkolenie. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o powyższych zmianach drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego Szkolenie w uzasadnionych przypadkach losowych, od niego niezależnych, z zastrzeżeniem, że będzie to trener z podobnym doświadczeniem, o zbliżonych kompetencjach.

 6. W przypadku całkowitego odwołania przez Organizatora Szkolenia, bez udostępnienia nowego terminu, Usługobiorca otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub/i elektroniczną, a zwrot wniesionych przez niego należności z tytułu udziału w Warsztacie zostanie wykonany na rachunek bankowy, z którego środki zostały wniesione, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odwołania Szkolenia.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Agendy Szkolenia, szczególnie podczas jego trwania, aby móc dostosować jego poziom adekwatnie do umiejętności Uczestników.

§8 Wykorzystanie wizerunku

 1. Usługobiorca, wysyłając zgłoszenie i akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na rejestrację swojego wizerunku środkami audio-video.

 2. Uczestnik Warsztatu wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w materiałach dotyczących działalności Organizatora, w tym szczególnie w materiałach promocyjnych i reklamowych związanych z przeprowadzonym Szkoleniem.

 3. Uczestnik Szkolenia, akceptując niniejszy Regulamin, zrzeka się dochodzenia od Organizatora roszczeń z tytułu zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z wykorzystaniem jego wizerunku, o którym mowa w punkcie 2 powyżej.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każdy materiał audio-video zarejestrowany podczas Szkolenia może być dowolnie modyfikowany przez Organizatora na potrzeby promocji prowadzonych przez niego działań. Poprzez modyfikację rozumie się: obróbkę graficzną, łączenie wielu grafik w jedną, dodawanie animacji i tekstu, tworzenie infografik i podobne.

§9 Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przeprowadzonym Szkoleniem, składając Organizatorowi oświadczenie w formie elektronicznej na adres: szkolenia@accens.io, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Szkolenia.

 2. Składana reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby składającej reklamację, termin i miejsce Szkolenia, powód złożenia reklamacji i jego uzasadnienie.

 3. Powodem reklamacji nie mogą być zdarzenia niezależne od Organizatora Szkolenia.

 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym okresie, Organizator jest zobowiązany wskazać Usługobiorcy przyczyny opóźnienia i poinformować go o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Organizator ma prawo do nierozpatrzenia reklamacji w sytuacji, kiedy nie zawiera ona wszystkich składowych, wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu bądź kiedy reklamacja zostanie złożona po terminie.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Accens sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Numer Identyfikacji Podatkowej: 6751761369, adres e-mail: contact@accens.io.

 2. Usługobiorca, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych ze Szkoleniem. Celem przetwarzania danych jest realizacja usług szkoleniowych oraz rozliczenie szkolenia w. Dane Usługobiorców i Uczestników są przetwarzane na zasadach określonych w  Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 4. W sytuacji, kiedy Usługobiorca wypełniający Formularz nie jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia, to zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika, aby ten mógł je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji Szkolenia.

 5. Usługodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu rejestrowania audio-video podczas Szkolenia bez zgody Organizatora.

 2. Organizator może wyrazić pisemną zgodę na rejestrowanie audio-video podczas Warsztatu na ściśle określonych zasadach. Wniosek o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video należy przesłać na adres: szkolenia@accens.io, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed Szkoleniem. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video podczas Szkolenia bez podawania przyczyny.

 3. Materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikom Szkolenia udostępniane są na potrzeby Szkolenia i nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane w innych celach.

 4. Organizator może poprosić Uczestników Szkolenia o anonimowe wypełnienie ankiety w formie elektronicznej lub papierowej, której celem będzie ocena przeprowadzonego Szkolenia.

 5. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych po 2023.

 9. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://accens.pl/polityka-prywatnosci/.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników Szkolenia.

 11. Organizator, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, prześle Usługobiorcom informacje organizacyjne na podany w Formularzu adres e-mail.